Samen met de ouders

De communicatie tussen ouders en de groepsleidsters verloopt open. Er vindt een korte mondelinge overdracht over het kind plaats tijdens de haal- en breng- momenten, tussen ouder en de leidster op de groep.  De kinderen op de baby-/dreumesgroep hebben nog veelal een individueel eet- en slaapschema, hiervoor zijn er per kind schriftjes aanwezig waarin alle details kunnen worden opgeschreven door zowel de ouder als de leidster.
De schema’s zijn zichtbaar terug te vinden voor de groepsleidsters van de baby-/dreumesgroep. De betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng verhoogt onze kwaliteit.

De groepsleidsters hebben een proactieve houding in de informatie-uitwisseling met ouders. Als er bijvoorbeeld een infectieziekten onder de kinderen heerst, worden ouders hierover zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht door de groepsleidsters van de verschillende stamgroepen. Daarnaast worden zijn via een informatieve brief op de hoogte gesteld over de desbetreffende infectieziekten en de daarbij eventuele genomen maatregelen die genomen moeten worden. Deze informatie zal op elke stamgroep zichtbaar opgehangen worden.

Voortgangsgesprekken en overdrachtsgesprekken

Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen blijven bespreken met de ouders, nodigen wij twee keer per jaar ouders individueel uit voor een zogeheten tien minuten gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de ontwikkeling van het kind aan de hand van een observatieformulier. Hierbij worden eventuele bijzonderheden besproken.
Ouders hebben tijdens dit gesprek ook de gelegenheid om vragen te stellen, feedback terug te geven en eventuele tips voor het kinderdagverblijf.
Zoals eerder beschreven stellen wij de betrokkenheid van ouders zeer op prijs.

Mocht een kind eraan toe zijn om over te gaan naar de volgende stamgroep, wordt er door de huidige vaste groepsleidster(s) de mijlpalen observatie uitgevoerd en wordt het overdrachtsformulier ingevuld. Deze mijlpalen observatie en het overdrachtsformulier wordt samen besproken met de: huidige vaste groepsleidster, nieuwe vaste groepsleidster(s) en de ouders van het kind. Eventuele bijzonderheden worden besproken en de daarbij te nemen stappen.

Als het kind vier jaar is of de opvang wordt tussentijds beëindigd, zal er een eindgesprek plaatsvinden. Op deze manier kunnen recente gegevens over het kind en zijn ontwikkeling, meegegeven worden aan het eventuele nieuwe kinderdagverblijf of basisschool waar het kind heen gaat.  Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de mijlpalen observatie te bespreken met de nieuwe basisschool van het kind. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

De net genoemde gesprekken worden zoveel mogelijk buiten de tijd dat kinderen aanwezig zijn gepland.

Werken lieve en zorgzame leidsters

Bij het Zaansstationnetje werken lieve en zorgzame leidsters. Jack geniet van de dag en wilt eigenlijk helemaal niet weg…

Jacobine Janssen